State Wise Preference Code Details

Sr. No. State Name Code Sr. No. State Name Code
1 Chandigarh A 18 Manipur R
2 Jammu & Kashmir B 19 Meghalaya S
3 Haryana C 20 Mizoram T
4 Himachal Pradesh D 21 Nagaland U
5 Punjab E 22 Tripura V
6 Delhi F 23 Chhattisgarh W
7 Rajasthan G 24 Madhya Pradesh Y
8 Uttarakhand H 25 Daman & Diu Goa Z
9 Bihar I 26 Gujarat Dadra & Nagar Haveli 1
10 Uttar Pradesh J 27 Maharashtra 2
11 Jharkhand K 28 Andhra Pradesh 3
12 Odisha L 29 Telangana 4
13 Best Wengal M 30 Puducherry & Tamilnadu 5
14 A&N Islands N 31 Karnataka 6
15 Sikkim O 32 Kerala 7
16 Arunachal Pradesh P 33 Lakshdweep Islands 8
17 Assam Q Read the Notification For More Details